hlavný obrázok stránky

 • sliderImage_3
 • sliderImage_2
 • sliderImage_1

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12, ods. 1. Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Repejove, ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2018 o 15:30 hod v budove obedného úradu .

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia , kontrola uznášaniaschopnosti
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledkoch voľby starostu
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Voľba mandátnej a návrhovej komisie
 8. Správa mandátnej komisie
 9. Príhovor novozvoleného starostu
 10. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu
 11. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
 12. Prerokovanie platu starostu
 13. Záver

 

 

 

                                                                                                              .......................................

                                                                                                                          Peter Cipka

                                                                                                                         starosta obce

 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Repejov!

 

Repejov:

Obec je doložená z roku 1454 ako Repo, neskôr ako Repejov (1808); maďarsky Repejö. Obec patrila panstvu Stropkov, od 16. storočia panstvu Humenné, od 18. storočia Szirmayovcom.

V roku 1557 mala obec 2 porty, v roku 1715 mala 2 opustené a 20 obývaných domácností, v roku 1787 mala 41 domov a 280 obyvateľov, v roku 1828 mala 42 domov a 323 obyvateľov. V polovici 19. storočia sa mnohí vysťahovali. Obec bola počas ruskej ofenzívy v rokoch 1914 – 15 zničená.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a pálením uhlia. Za aktívnu odbojovú činnosť obec vyznamenali Pamätnou medailou SNP (Slovenského národného povstania).

K Repejovu bola pričlenená obec Pravrovce:

Obec je doložená z roku 1408 ako Prauroc, neskôr ako Prawrowcze (1773); maďarsky Pravróc, Jobbos. Obec patrila panstvu Stropkov, od roku 1767 Dessewffyovcom, v 19. storočí Ružičkovcom.

V roku 1715 mala mlyn, 3 opustené a 7 obývaných domácností, v roku 1787 mala 34 domov a 232 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 272 obyvateľov. živili sa roľníctvom a prácou v lesoch. V rokoch 1914 – 15 za ruskej ofenzívy bola obec úplne zničená.

Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1964 obec bola pričlenená k Repejovu.

 

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek